Poslanie Modlitebnej ligy

Členovia Modlitebnej ligy v duchu odkazu blahoslaveného Karola Rakúskeho sa usilujú:

  • v každodennom živote hľadať a nasledovať Božiu vôľu
  • zasadzovať sa o mier, spravodlivosť vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach života, od rodín po národy
  • prosiť Boha o odpustenie za všetky krivdy v dejinách a ponúkať uzmierenie, nenechávať osamote Krista na Golgote, ale skrze modlitbu a obetu za blížneho niesť s ním bremeno druhých

a v tomto zmysle je ich povinnosťou:

  • denná modlitba Modlitebnej ligy k blahoslavenému Karolovi
  • najmenej jedenkrát do roka sláviť v tomto duchu svätú omšu
  • podľa možnosti sa podieľať svojou účasťou na modlitebných zhromaždeniach, prednáškach a iných akciách Modlitebnej ligy
  • usilovať sa o svätorečenie blahoslaveného Karola, čo okrem aktívneho života s Modlitebnou ligou znamená, modliť sa o dar Božieho zázraku, ktorý bude míľnikom na ceste ku Karolovej svätosti.